SZÉKHELY

1035 Budapest, Berend utca 6. II/9.

TELEPHELY

2500 Esztergom, Imaház utca 2. II/2. – 8-as kapucsengő

https://www.google.com/maps/place/Hilani+M%C5%B1hely+Kft./@47.795316,18.742673,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x476a61f4aececdad:0xb407d916249fbf48!8m2!3d47.795316!4d18.742673!16s%2Fg%2F11ssbn7vv9?entry=ttu

ELÉRHETŐSÉG

Telefon: +36 (30) 474 – 4676 /Máté Edina – ügyvezető építész/

E-mail: info@hilanimuhely.hu

Impresszum

Az Adatkezelő adatai:  

cégnév:                                 Hilani Műhely Kft.

székhely:                              1035 Budapest, Berend utca 6. II/9.

telephely:                              2500 Esztergom, Imaház utca 2. II/2.

adószám:                              23032440-2-41

céget bejegyző hatóság:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám:                 01-09-949781

bírósági cégbejegyzés:       2010.11.17.

tevékenység:                       7112’08 mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

ügyvezető:                           Máté Edina

telefon:                                  +36 30 474 4676

e-mail:                                  hilanimuhely@gmail.com

honlap:                                 www.hilanimuhely.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

cégnév:                                 Websupport Magyarország Kft.

cím:                                       1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.

adószám:                              25138205-2-43, HU25138205

telefon:                                  +36 1 700 4140

e-mail:                                   info@tarhelypark.hu

web:                                      http://tarhelypark.hu

Számlavezető:

pénzintézet:                         ERSTE Bank Hungary Zrt.

cím:                                      1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

számlaszám:                        11600006-00000000-44890254

Adatkezelési szabályzat és tájékoztató

Adatkezelő megnevezése: Hilani Műhely Kft.

Címe: 1035 Budapest, Berend utca 6. II/9.

Adószáma: 23032440-2-41

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2023. szeptember 1.

1.      BEVEZETÉS 

A Hilani Műhely Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. 

Az Adatkezelő adatai:  

Cégnév: Hilani Műhely Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-949781

Székhely: 1035 Budapest, Berend utca 6. II/9.

Adószám: 23032440-2-41

Ügyvezető: Máté Edina

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült: 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2017. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrelkezési jogról és az információszabadságról

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat betartását és munkavállalóival való betartatását. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi. 

2.      ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak: 

 1. adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módját; ha a célokat és módokat egy adott nemzeti vagy közösségi jogszabály határozza meg, az adatkezelőt vagy a kinevezésére vonatkozó külön szempontokat ez a nemzeti vagy közösségi jogszabály jelöli ki;
 2. az érintett hozzájárulása” az érintett kívánságának önkéntes, kifejezett és tájékozott kinyilvánítása, amellyel beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok feldolgozásához.
 3. címzett” az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, akinek vagy amelynek a részére az adatot továbbítják, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem; mindazonáltal azok a hatóságok, amelyek egyedi megkeresés alapján kapnak adatokat, nem tekinthetők címzettnek;
 4. feldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely személyes adatokat dolgoz fel az adatkezelő nevében;
 5. harmadik személy” az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, a feldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen felügyelete alatt felhatalmazást kaptak az adatok feldolgozására;
 6. személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintettre”) vonatkozó bármely információ; az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosító számra vagy a személy fizikai, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén;
 7. személyes adatok feldolgozása” (“feldolgozás”) a személyes adatokon automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, azaz gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés;
 8. személyesadat-nyilvántartó rendszer” (“nyilvántartó rendszer”) a személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

3.      ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

 A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi az Adatkezelő. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat az Adatkezelő nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • pontosak és szükség esetén naprakészek; minden észszerű intézkedést megtesz az Adatkezelő annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé…, kezelésére archiválás illetve statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon végzi az Adatkezelő, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • Az Adatkezelő felelős az adatvédelmi alapelveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatokat kezel és ezen adatkezelések jogalapja lehet, ha: 

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Az Adatkezelő tevékenységéhez adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veheti igénybe. A személyes adatokat az adatkezelő a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a adatkezelő részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, az adatkezelő által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

4.      AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a megbízási szerződésben foglalt, az adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció, valamint számlázás, ÉTDR (Építésügyi Hatósági Engedélyezési Eljárásokat Támogató Elektronikus Dokumentációs Rendszer), elektronikus rendszerek, illetékes építéshatóság, Főépítész Iroda, egyéb illetékes hatósági szervek.

Kezelt adatok köre: a megrendelt szolgáltatással összefüggésben, a szerződéskötés során, személyesen, telefonon vagy online megadott ügyféladatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail, bankszámlaszám, számlázási cím, személyi igazolvány szám, anyja neve, születési helye és ideje, adószám, ingatlan címe, helyrajzi száma.)

Az Adatkezelő a feldolgozott adatokat tovább kezeli archiválás, statisztaki elemzések, tervek referenciaként történő felhasználás céljából.

Az Adatkezelő postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldhet, telefonos elérhetőségen megkeresheti az érintettet.

A kezelt adatok kizárólag célhoz kötötten harmadik személy részére történő átadására sor kerül, az adatkezelő könyvelési cégének, Neon-TAX Számviteli és Adószakértői Kft.-nek (1035 Budapest, Berend utca 6. II/9., adószám: 13360737-2-41) a gazdasági esemény jogszabály szerint elvárt számlázásához/könyveléshez szükséges célból, az adatok kezelése, az e pontban leírt céloktól eltérő célokra nem használhatóak fel. Személyes adatok további személyeknek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.      AZ ADATGYŰJTÉS TÉNYE, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

személyes adat                      az adatkezelés célja

vezeték- és keresztnév          azonosítás, kapcsolattartás

e-mail cím                              kapcsolattartás

telefonszám                           kapcsolattartás

számlázási név és cím          azonosítás a megrendelt szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések és egyeztetések kezelése

bankszámlaszám                    a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos számlázás

adószám                                 a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos számlázás

6.      AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

7.      AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁS BIZTOSÍTÁSA

Az érintett kérheti 

 • hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő személyes adatai kezeléséről (hozzáférés iránti kérelem), 
 • személyes adatainak helyesbítését (helyesbítés iránti kérelem),
 • kérheti személyes adatai zárolását (korlátozás iránti kérelem) – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –,
 • személyes adatai törlését (törlés iránti kérelem) – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –,
 • a személyes adatai hordozását (hordozás iránti kérelem) és tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő elérhetőségein.  

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, egy esetleges adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről – amennyiben erre sor került – és arról, hogy ez milyen logikán alapult és az érintettre milyen hatással bír.  Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintettet a Hatóság elérhetőségéről, ahova az adatkezeléssel kapcsolatos panaszt nyújthat be.  

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról azonban az Adatkezelő köteles a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az érintettet. 

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. 

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy azt a Hatóság elrendelte. 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a panaszost – az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: 

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11 

telefon: 06- 1-391-1400 

fax: 06-1-391-1410 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

weboldal: www.naih.hu

Kelt: Esztergom, 2023. szeptember 1.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT – 1. számú melléklet

A Hilani Műhely Kft. (1035 Budapest, Berend utca 6. II/9., képviseli: Máté Edina ügyvezető, adószám: 23032440-2-41), mint Adatkezelő jelen dokumentum aláírásával igazolja, hogy az adatkezelés célja a megrendelt szolgáltatással összefüggésben a Hilani Műhely Kft. által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, a megbízási szerződésben foglalt jogok érvényesítése, az Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

A kezelt adatok kizárólag célhoz kötötten harmadik személy részére történő átadására sor kerül(het) postai kézbesítés, küldemény eljuttatása céljából (Magyar Posta Zrt. székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato) továbbá számlázás céljából az adatkezelő könyvelési cégének (Neon-TAX Számviteli és Adószakértői Kft. székhely: 1035 Budapest, Berend u. 6. II/9., adószám: 13360737-2-41) Személyes adatok további személyeknek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A személyes adatokat a Hilani Műhely Kft. a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Hilani Műhely Kft. részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, az adatkezelő által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.